ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται στο σύνολο των αρχών με βάση τις οποίες επιτυγχάνεται η σωστή και υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος της Cana Laboratories S.A., με μακροπρόθεσμο στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων όλων όσων συνδέονται με αυτήν.

Σε ευθυγράμμιση με τους διεθνείς κώδικες και τις βέλτιστες πρακτικές, η Cana A.E. έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων όλων των μετόχων της.
  • Όργανα διοίκησης με σαφείς ρόλους, που εξισορροπούν τα προσόντα και την εμπειρία των στελεχών της με τις απαιτήσεις, τη φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων της.
  • Σύστημα ανταμοιβών, αξιολόγησης και ανάπτυξης, που προσελκύει και διατηρεί στελέχη με ικανότητες.
  • Εσωτερικές διαδικασίες για όλο το φάσμα των εργασιών της, που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
  • Την πιστή τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
  • Τον Κώδικα Δεοντολογίας Sales & Marketing, ο οποίος είναι σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία και τους αντίστοιχους εθνικούς και διεθνείς κώδικες (ΣΦΕΕ και EFPIA για τα φάρμακα, WHO για τα βρεφικά γάλατα, κλπ.)
  • Τον Κώδικα Συμπεριφοράς (διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών, σχέση με τις δημόσιες αρχές και το κοινό, κλπ).
TRACE certification

TRACEcertification

H TRACE, μία εταιρεία-ηγέτης στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και due diligence, ολοκλήρωσε επιτυχώς την αξιολόγηση «TRACEcertification due diligence» της εταιρείας Cana Laboratories. Η TRACE εξέδωσε για την Cana Laboratories πιστοποιητικό, το οποίο δηλώνει ότι η εταιρεία ακολουθεί τις διεθνώς αναγνωρισμένες due diligence διαδικασίες και ότι υπήρξε συνεργάσιμη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. H πιστοποίηση της TRACE (TRACEcertification) υπογραμμίζει τη δέσμευση της Cana Laboratories σε διαφανείς διαδικασίες αναφορικά με τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές της.